ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Считано от 18.01.2017 г. „Иннолоджика” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0275-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Внедряване на иновации в „Иннолоджика” ООД” се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Oдобреният бюджет на проекта (допустимите разходи по проекта) е 400 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 360 000 лeвa, от които 306 000 лв.
европейско и 54 000 лв. национално съфинансиране.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: внедряване в предприятието и пазарна реализация на иновативен продукт (услуга за медиен мониторинг).

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен продукт; инвестиции в ДНА; повишаване на иновационния капацитет на предприятието и конкурентоспособността му; подобряване на пазарното присъствие на предприятието, разширяване на пазарния му дял и увеличаване на износа във връзка с пазарната реализация на иновативния продукт; 21,83% вътрешна норма на възвращаемост на проекта и 4 години дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP); нарастване на производителността на предприятието с над 60% и нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с над 70% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; насърчаване равнопоставеността и недопускането на дискриминация; постигане на устойчиво развитие и въвеждане на еко-иновация.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.01.2018 г.

Срок за изпълнение: 12 месеца


На 06.06.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0275-C01, проект „Внедряване на иновации в „Иннолоджика“ ООД“ , който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.