ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Считано от 22.05.2018 г. „Иннолоджика” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0081-C01 по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Разработване на Интегрирана система за събиране на данни и управление на градската среда с публичен достъп “ISCOD” се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Одобреният бюджет на проекта (допустимите разходи по проекта) е 701 200.00 лева.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ 490 840.00 лв, от които 417 214.00 лв.
европейско, 73 626.00 лв. национално и 210 360.00 лева собствено финансиране.

Основна цел на проектното предложение е да се разработи иновация на световно ниво “Интегрираната система за събиране на данни и управление на градската среда с публичен достъп ISCOD”. Като с постигането на основната цел ще се реализират редица съпътстващи цели, като:

 • Облекчаване на пътната администрация в процеса за
  периодично наблюдение и контрол на състоянието на пътната инфраструктура;
 • Осигуряване на своевременна информация за обекти от пътната инфраструктура, нуждаещи се от ремонт;
  Информираност за реалното състояние на всички пътни обекти по света;
 • Осигуряване на възможност за справедливо приоритизиране на обектите, нуждаещи се от ремонт и вземане на решения за изразходване на бюджет за поддръжка на пътната мрежа от страна на администрацията;
 • Повишаване на прозрачността и намаляване на дистанцията между граждани и държави;
 • Намаляване на смъртността в следствие от пътни инциденти, предизвикани от некачествени ремонти или лоша поддръжка на пътната инфраструктура.

Като цяло успешното разработване на планираната иновация и постигането на заложените функционалности цели подобряване качеството на пътната инфраструктура.
Постигането на специфичните цели ще допринесе като цяло за подобряване качеството на живот на населението, в резултат от подобреното качество на пътната инфраструктура. По своята същност разработваната иновация попада в тематичната област на ИСИС – мехатроника и чисти технологии по – конкретно в приоритетното направление “интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“.
На този етап от идеята е формулирана концепцията на технологията. Това съответства на технологично ниво на готовност TRL2. Посредством провеждане на редица индустриални научни изследвания се цели валидиране на технологията в лабораторна и в релевантна среда, както и създаване на отделните съставни модули на системата, като след асемблирането им, ще се създаде прототип на иновационната система и демо версия на софтуерното приложение, което да покаже заложените първоначално функционалности. С провеждането на тези индустриални изследвания, тествания и създаването на прототип ще се достигне до технологично ниво на готовност TRL 6.

Начало: 22.05.2018 г.
Край: 22.07.2019 г.

Срок за изпълнение: 14 месеца

 


На 19.11.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощBG16RFOP002-1.005-0081-C01, проект „Разработване на Интегрирана система за събиране на данни и управление на градската среда с публичен достъп ISCOD“ , който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 • Обособена позиция 1: Доставка на know-how за прилагане на инженерни  данни за качество на пътната настилка в софтуерни системи
 • Обособена позиция 2: Събиране на данни – техническа информация за пътни принадлежности и обекти

Краен срок за подаване на оферти: 27.11.2018 г.

Архив с документация: Публична покана за предоставяне на услуги по 2 Обособени позиции

 


 

Считано от 18.01.2017 г. „Иннолоджика” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0275-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Внедряване на иновации в „Иннолоджика” ООД” се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Oдобреният бюджет на проекта (допустимите разходи по проекта) е 400 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 360 000 лeвa, от които 306 000 лв.
европейско и 54 000 лв. национално съфинансиране.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: внедряване в предприятието и пазарна реализация на иновативен продукт (услуга за медиен мониторинг).

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен продукт; инвестиции в ДНА; повишаване на иновационния капацитет на предприятието и конкурентоспособността му; подобряване на пазарното присъствие на предприятието, разширяване на пазарния му дял и увеличаване на износа във връзка с пазарната реализация на иновативния продукт; 21,83% вътрешна норма на възвращаемост на проекта и 4 години дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP); нарастване на производителността на предприятието с над 60% и нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с над 70% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; насърчаване равнопоставеността и недопускането на дискриминация; постигане на устойчиво развитие и въвеждане на еко-иновация.

Начало: 18.01.2017 г.
Край: 18.01.2018 г.

Срок за изпълнение: 12 месеца


На 06.06.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0275-C01, проект „Внедряване на иновации в „Иннолоджика“ ООД“ , който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.